Oud-Charlois
Geschiedenis
De geschiedenis van Charlois is al zeer oud. Zij gaat terug tot vóór het jaar 1200. Het gebied is dan echter nog nauwelijks gecultiveerd. Het maakt deel uit van het eiland IJsselmonde, vroeger Islemunda geheten. Al zeer vroeg, al vóór onze jaartelling zijn er in dit gebied sporen van bewoning aangetroffen. Zo zijn er aanwijzingen, dat al in de vierde of vijfde eeuw voor Christus bewoning door vissers en kleine boeren aanwezig was.

Terugziende in de historie, kunnen we thans constateren, dat deze mensen het niet gemakkelijk hebben gehad. Het gehele gebied werd ingesloten door water. Eigenlijk was het een gebied van eilandjes, schorren en slikken, die van elkaar gescheiden waren door zee-armen. Op het gebied van het tegenwoordige Rotterdam-Zuid is met zekerheid vastgesteld, dat er in het jaar 1075 sprake was van bewoning. Het dorp Katendrecht bestond al in 1199. Ook was er sprake van het dorpje Karnisse dat lag ten noorden van de Oude Maas langs de oevers van de Koedood.

In het jaar 1458 schenkt de toenmalige eigenaar Filips van Bourgondië – het gebied, waarin Charlois is gelegen – de “Reijerwaard” aan zijn welbekende zoon en opvolger Karel van Bourgondië, ook wel Karel de Stoute genoemd.

Op zijn beurt geeft deze het bestuur in handen van Matteys de Buyzer, IJsbrand Uyt ten Hage, Arend van der Woude en Anthony Michelsz. Van Eversdijck. Deze Grondheren geven op hun beurt weer gronden uit aan anderen ter bedijking. Hierbij stellen zij als voorwaarde, dat dit land voortaan geen Reijerwaard meer heet, maar Charlois naar het bezit van Karel die immers Graaf van Charolois, een graafschap in Frankrijk is.

Op 14 april 1462 keurt Karel de Stoute de overdracht goed. Hij verordende dat de vier Grondheren een kerkgebouw zouden stichten, gewijd aan de heilige martelaar Sint Clement. Hijzelf doet in deze akte nog nadere bepalingen ten aanzien van het z.g. kerk- en pastoorsland, wat neerkomt op 15 gemeten van de totaal 1500 gemeten dus 1% van de totale beschikbare hoeveelheid grond (één gemet is in Putten ongeveer 5000 m2). Verder stelde hij vast dat omliggende gebieden als Dirk Smitzland en Meester Arentsland samen met Charlois één gezamenlijke St. Clementsparochie moeten zijn.

Alle hierboven genoemde akten bestaan nog steeds vandaar de zekerheid die er bestaat ten aanzien van de stichting van Charlois. De laatstgenoemde akte wordt ook wel de “Stichtingsakte”genoemd.

Inmiddels komt zich bij het genoemde viertal Grondheren nog een vijfde voegen namelijk Jacob Pot, ambachtsheer van Oud Katendrecht. Deze vijf kunnen we zien als de echte stuwende krachten achter de inpoldering van Charlois.

Wanneer precies bovengenoemde kerk gebouwd is valt niet met zekerheid vast te stellen. Sommige geschiedschrijvers menen dat de bouw dateert van 1512. Dr. G.H. van de Graaf vermeld in zijn werk “Gegevens over de Hervormde gemeente te Charlois in de 16e en 17e eeuw” echter dat Charlois al in 1467 bij het decanaat Schieland werd ingedeeld, wat het aannemelijk maakt dat op dat tijdstip al een parochie en een kerk te Charlois bestonden. Deze kerk moet dus gebouwd zijn tussen 1461 en 1467.

Na de stichting bleef het dorp Charlois eeuwen lang een zelfstandig boeren- en vissersdorp totdat het in 1895 door de gemeente Rotterdam geannexeerd werd. Pas daarna door de vraag naar gebieden die geschikt waren om er havens van te maken (Maashaven en Waalhaven) kwam het dorp in een sterke groeispiraal terecht die tot op de dag van vandaag door is gegaan.

Bron: Historisch Charlois
Plattegrond
Werkgroep
Statuten
Als u de statuten van de werkgroep wilt doorlezen, dan kunt u deze downloaden door HIER te klikken.
Huishoudelijk reglement
Binnen de werkgroep geldt een huishoudelijk reglement. Als u dat wil doorlezen kunt u het downloaden door HIER te klikken.
Activiteiten van de WOC

Hieronder vindt u meer informatie over de werkgroep. Het betreft hier de volgende onderwerpen:
Historie Heden Het bestuur Bestuursleden Vrijwilligers
Verantwoording Toezicht en Controle Faciliteiten Ondersteuning Opzoomeren
Informatieverstrekking Het functioneren van de WOC Deelnemingen Informatieverwerking Nieuwe Wijkbewoners
Overleg Jeugdwerk (nog) Onvervulde wensen    

Historie

De Werkgroep Oud-Charlois ontstond in de 70er jaren van de vorige eeuw. Vooral in reactie op stadsvernieuwingsprojecten in de wijk.
De Bewoners Vereniging Werkgroep Oud-Charlois is opgericht in 1984 als een samen-werkingsverband van op verschillende terreinen actieve werkgroepen van bewoners van de wijk Oud-Charlois.
De deelnemers aan al die werkgroepen vormden tezamen het ledenbestand van de vereni-ging. Uit deze leden werd een bestuur gekozen dat fungeerde onder de naam Koördinatie-groep (‘Kogro’).
Deze werkgroepen zijn om uiteenlopende redenen opgeheven, veelal omdat het gestelde doel was bereikt, maar ook wel als de onhaalbaarheid van dat doel was bewezen.
In die tijd was de WOC in zoverre zelfstandig, dat zij onder meer zelf haar huisvesting verzorgde, zelf ondersteunende opbouwwerkers in dienst had etc. Daarnaast had ze de volle-dige beschikking over de door de Deelgemeente Charlois aan haar toegekende subsidiegelden.

Heden

Tegenwoordig is de WOC gehuisvest in de nieuwbouw aan de Clemensstraat 111. De Deel-gemeente huurt deze ruimte ten behoeve van de WOC van de Dienst Sport en Recreatie van de Gemeente Rotterdam. Voorts huurt de Deelgemeente ondersteunende medewerkers van een welzijnsinstelling die zij dan op haar beurt, ter beschikking stelt van de WOC.
Van haar subsidiegelden dient de WOC in de eerste plaats volledige faciliteiten te ver-schaffen aan deze ondersteunende medewerkers, in de vorm van werkplekken, meubilair, tele-foon, fax en internetverbindingen.
Daarnaast voert de WOC het beheer over een aantal multifunctionele (vergader)ruimten, die zij ter beschikking mag stellen aan groepen inwoners van de wijk Oud-Charlois die daar-om vragen.
Afgezien van een relatief gering aantal bewoners dat zich actief is blijven betonen in dienstverleningen zoals o.m. informatieverstrekking in de Buurtwinkel* en de Buurtkrant*, is er medio 2005 van het oorspronkelijke ledenbestand van de WOC nauwelijks iemand overge-bleven.

Het bestuur

Omdat er functioneel niet zo veel meer te coördineren valt tussen werkgroepen, heeft de hui-dige leiding van de vereniging de naam ‘Kogro’ buiten gebruik gesteld en noemt zich ‘be-stuur’.
Het bestuur had zich in 2004 als taak gesteld de verouderde statuten van de vereniging in de loop van het jaar 2004 te vernieuwen. Zij had daarbij op het oog het lidmaatschap van de vereniging open te stellen voor iedere bewoner van Oud-Charlois die zich met vrijwilligers-werk bezighoudt, daarbij inbegrepen bestuursleden van verenigingen, stichtingen en andere instituten in en voor de wijk. De afsluitende vergadering vond plaats op 13 september 2004. De akte met de vernieuwde statuten is op 24 maart 2005 gepasseerd.
Het bestuur vergadert regelmatig, zo mogelijk elke drie weken, met uitzonderingen de pe-riodes van reces van de deelraad en de deelraadcommissies.
Vrijwilligersoverleg en themavergaderingen vinden regelmatig naar behoefte plaats.
Volgens de huidige statuten zal er minstens eenmaal per jaar een ledenvergadering worden gehouden.
Voorzover nodig vindt overleg plaats met (leden van) het Dagelijks Bestuur van de Deel-gemeente, de Deelraad, Deelraadcommissies en Deelraadleden.
Naar behoefte vindt een driepartijenoverleg plaats tussen Deelgemeente, Welzijnsinstelling en WOC.
Een bestuurslid neemt deel aan Deelgemeentelijke kernteamvergaderingen betreffende de wijk Oud-Charlois.

Bestuursleden

Het bestuur is van mening dat bestuursleden dienen te voldoen aan de volgende eisen, in volgorde van belangrijkheid:
- berekend voor hun functie: voorzitter, secretaris of penningmeester;
- woonachtig in de wijk Oud-Charlois, dan wel binnen de Gemeente Rotterdam, maar met affiniteit tot de wijk, dan wel de bereidheid deze affiniteit te verkrijgen;
- vaardig in het spreken, lezen, begrijpen en spreken van de Nederlandse taal;
- beschikken over voldoende sociale vaardigheden voor het uitoefenen van het be-stuurslidmaatschap;
- inlevingsvermogend en onderhandelingsbekwaam;
- het vermogen tot objectieve benadering van (soms emotierijke) problemen.
Voorzover nodig kunnen bestuursleden scholing krijgen voor de uitoefening van hun taak, b.v. vrijwilligersschool, een bestuurscursus, vergadertechniek.
Bestuursleden regelen onderling elkaar te vervangen in overlegorganen.

Vrijwilligers

In overleg met de leden van de vereniging stelt het bestuur normen vast waaraan vrijwilligers dienen te voldoen in relatie tot de toegekende taak van elke vrijwilliger die actief is in de lo-kaliteiten van de vereniging.
Tevens vindt overleg plaats met de leden van de vereniging aan welke normen leden-vrijwilligers dienen te voldoen die anderszins actief zijn in de wijk
Het dagelijks functioneren van de in de lokaliteiten van de vereniging actieve vrijwilligers geschiedt onder leiding van een ondersteunend medewerker. Regelmatig, doch minstens een-maal per jaar, vindt overleg plaats tussen elke vrijwilliger, een ondersteunende medewerker en een lid van het bestuur.

Verantwoording

Jaarlijks wordt een werkverslag van het voorgaande jaar en een werkplan voor het nieuwe jaar vastgesteld en aan de Deelgemeente aangeboden, evenals een financieel verslag van het voor-gaande jaar en een begroting voor het komende jaar.
Volgens de statuten worden deze aanbiedingen voorafgegaan door voorlegging van deze verslagen, plan en begroting aan de ledenvergadering, waarbij tevens aan de leden verslag zal worden uitgebracht over door hen aangedragen aandachtspunten.

Toezicht en controle

Het bestuur houdt toezicht en controle op uitgaven en gebruik van de faciliteiten van de vereniging, zoals fotokopiëren, telefoneren, materiaalverbruik etc..
Door middel van o.m. persoonlijke functioneringsgesprekken en aanbieding van relevante cursussen, zorgt het bestuur voor handhaving dan wel verbetering van het peil van kennis en ontwikkeling van de in haar lokaliteiten werkzame vrijwilligers.

Faciliteiten

Namens de vereniging faciliteert het bestuur de medewerkers van de welzijnsinstelling die zijn aangesteld ter ondersteuning van de vereniging en haar bestuur en voor het beheer van projecten in de wijk door:
- het beschikbaar stellen van kantoorruimten, computers, internet- en telefoonaanslui-tingen, kantoormeubilair en kantoorbenodigdheden;
- het gebruik laten maken van het sociale netwerk van de vereniging.
Faciliteren houdt in dit verband ook in - het verstrekken van koffie en thee, gebruik van keuken en keukenmaterieel en de diensten van vrijwilligers.
Ook verleent de WOC huisvesting op projectbasis aan gemeentelijke instellingen en dien-sten als de GGD, Opzoomeren, deelgemeentelijke overlegstructuren enz.
Zo heeft zij in de beginfase daarvan ook huisvesting verleend aan het project Buurtbemidde-ling.

Voorts faciliteert de vereniging ca. 15 bewonersgroepen uit de wijk, zoals:
- huurderverenigingen en straatgroepen.
- verenigingen van eigenaren.
- belangengroepen, zoals, o.m. twee 55+ sociëteiten, jongeren, 4 zelforganisaties en de Werkgroep Groeibriljant.
- het bewaren van kasgelden t.b.v. een jongerenorganisatie.

Ondersteuning

Het bestuur aanvaardt de ondersteuning van door/via de Deelgemeente toegewezen opbouw-werkers op de voorwaarde dat de activiteiten en de beschikbaarheid van deze medewerkers worden vastgesteld in een minstens éénmaal per jaar te houden driepartijenoverleg tussen Deelgemeente, Welzijnsinstelling en WOC.

Opzoomeren

Opzoomeren neemt binnen de activiteiten van de WOC een belangrijke plaats in. Het wordt geleid door een speciaal daarvoor aangestelde ondersteuner. Publiekelijk geldt dat de WOC het eerste aanspreekpunt is voor het organiseren van Opzoomeractiviteiten. Het beleid van de WOC is erop gericht dat straten en/of buurten zelf hun Opzoomeren organiseren. De WOC faciliteert daarbij waar nodig of gewenst. WOC-vrijwilligers voeren het beheer over de mate-riaal-depots, de WOC belast zich met de assurantie.

Informatieverstrekking

De Buurtkrant. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de zesmaal per jaar uitgegeven Buurtkrant Oud-Charlois, die door een overigens autonome redactie van vrijwilli-gers wordt samengesteld.
In 2004 is de lay-out van de Buurtkrant gedigitaliseerd. Een tweetal vrijwilligers heeft daartoe een cursus gevolgd.

Website. In 2005 heeft het bestuur een website gerealiseerd, met de mogelijkheid tot interactie met bewoners van de wijk. Een vijftal vrijwilligers heeft hiertoe een cursus gevolgd. Zij zor-gen voor het onderhoud en actualiseren van de site.
De website dient o.m. voor het verstrekken van informatie aan en als vraagbaak voor de bewoners van de wijk Oud-Charlois en vormt als zodanig een uitbreiding van het diensten-pakket, ook door haar voortdurende beschikbaarheid. Daarbij inbegrepen het doorklikken naar andere sites, zoals van de Deelgemeente, de Woonkrant en andere bewonersorganisaties.

De Buurtwinkel. Een groot deel van de lokaliteiten van de WOC wordt ingenomen door de Buurtwinkel. Het is een hulp- en adviescentrum dat wordt gerund door vrijwilligers, met zes spreekuren per week.
Begin 2004 hebben de betrokken vrijwilligers een uitgebreide opleidings-/opfriscursus gevolgd, gericht op kennis, motivatie en omgangsvormen. Deze cursus is geïnitieerd door het bestuur van de WOC in samenwerking met Steunpunt Wonen en aldaar ingekocht. Als daar-toe de wens of aanleiding bestaat zal dergelijke (bij)scholing regelmatig plaatsvinden.
Waar nodig worden bewoners voor de buurtwinkeliers doorverwezen naar gespecialiseerde adressen en instanties.
Er vindt een klachten- en vragenregistratie plaats die mede als basis dient voor het voor het bestuur van de WOC gevoerde beleid. Het aantal bezoekers van de Buurtwinkel dient als lei-draad voor de beoordeling van het functioneren van de Buurtwinkel als aanspreekpunt voor de bewoners van de wijk.
Regelmatig vindt overleg plaats tussen de Buurtwinkeliers, de ondersteunend medewerker en een bestuurslid, onder voorzitterschap van laatstgenoemde.
Folders en naslagwerken op het gebied van schoon, heel, veilig, wonen e.d. liggen ter be-schikking dan wel ter inzage, in de Buurtwinkel.
Ook verleent de Buurtwinkel gastvrijheid aan stagiaires van het Albeda college en het Zadkine college. De WOC ziet dit als een belangrijk aspect van het streven naar verspreiding van kennis. Ook dient de Buurtwinkel als herintredingstraject van OK-Bank-medewerkers.
Een dagrooster van alle bij de WOC betrokken functionarissen en vrijwilligers wordt we-kelijks bijgesteld en opgehangen in de Buurtwinkel.

Het dagelijks functioneren van de vrijwilligers in de lokaliteiten van de vereniging geschiedt onder leiding van een ondersteunend medewerker.
Minstens eenmaal per jaar vindt er een functioneringsgesprek plaats met de vrijwilligers die betrokken zijn bij de communicatie van de WOC met de wijkbewoners.

Het functioneren van de WOC

Schoon & heel. De WOC neemt deel aan de deelgemeentelijke commissie Dagelijks Fysiek en Sociaal beheer.
Vrijwilligers uit de WOC nemen deel aan de vergaderingen (6x per jaar)
Vrijwilligers en door de WOC benaderde bewoners nemen deel aan buurtgerichte schou-wen (6x per jaar).
De WOC stelt vergaderruimte ter beschikking en deelname door haar ondersteunend op-bouwwerker.
Binnen redelijke tijd na een schouw (het controleren van de buurt op onvolkomenheden) meet de WOC het effect daarvan.

Bewonersgroepen. De WOC verstaat onder een bewonersgroep een aantal (minimum 5) in-woners van de wijk met een omschreven doel in het belang van hun sociale omstandigheden en/of hun woonomgeving, in de ruimste zin van het woord.
De WOC onderscheidt daarbij twee categorieën: ´ad hoc’ en ‘permanent’:
- een ad hoc bewonersgroep geldt bij voorbeeld een specifiek, eenmalig doel of pro-bleem: zodra het doel is bereikt of het probleem is opgelost, wordt de bewonersgroep opgeheven;
- permanente bewonersgroepen betreffen b.v. nieuwbouw- of herstructureringsprojec-ten, ouderensociëteiten, vrouwengroepen, huurderverenigingen. Zij behoeven door-gaans langdurige ondersteuning van uiteenlopende aard.
Meer dan 100x per jaar maken dergelijke groepen gebruik van de lokaliteiten van de WOC voor hun vergaderingen.
Voorts wordt er eveneens ca. 100x per jaar aan zelfstandige groepen onderdak verleend voor andere activiteiten.
Zonodig bemiddelt de werkgroep bij tegenstrijdige belangen tussen bewonersgroepen, zonder het belang van de wijk te veronachtzamen. De wederzijdse standpunten worden daar-bij uiteengezet en verduidelijkt en zo mogelijk, een compromis bewerkstelligt.

Deelnemingen

De bestuursleden van de WOC nemen deel aan diverse overlegorganen en werkgroepen. Bin-nen de wijk zowel als wijkoverstijgend, zoals onder meer:
- de vereniging Samenwerkende Bewonersorganisaties Rotterdam (S.B.R.). Een be-stuurslid neemt deel aan het bestuur hiervan in de functie van secretaris.
De S.B.R. is vooral gericht op veiligheid in de Gemeente Rotterdam en heeft directe lijnen naar de Burgemeester en de wethouder Veiligheid, de hoofdcommissaris van politie en de hoofdofficier van justitie en voert regelmatig overleg met deze ‘drie-hoek’.
Bijkomend voordeel voor de WOC is dat zij over diverse zaken voorinformatie ont-vangt. Bij de opzet van de SBR heeft de WOC gefaciliteerd met vergaderruimte, drukwerk etc.
Tegenwoordig heeft de SBR een eigen, professioneel bemand kantoor in het centrum van de stad.
- regelmatig overleg met woningcorporaties:
Vestia, op wijkniveau en bedrijfsniveau;
De Nieuwe Unie, op wijkniveau.
- Werkgroep Groeibriljant Oud-Charlois.
- Stichting Blommenfesteyn, waarvan de voorzitter van de WOC functioneel lid is van de Raad van Advies en Toezicht.
Waar dat wordt gewenst, faciliteert de WOC o.m. met het ter beschikking stellen van verga-derruimten en (een deel van) de aanloopkosten.
In principe neemt de WOC deel aan elk overleg dat haar functioneren en het belang van de wijk kan dienen.

Informatieverwerking

Voor het verwerken van signalen vanuit en over de wijk, via de daarvoor beschikbare kana-len, zoals de Buurtwinkel, bewonersgroepen, telefoon, e-mail, bezoek en geruchtencircuit hanteren ondersteuners en bestuur van de WOC de volgende methodiek:
1. toetsing aan het vigerende beeld van de wijk (onder meer: is het signaal positief, ne-gatief of neutraal);
2. vereist het signaal kennisname en/of behandeling door het volledige bestuur van de WOC en op welke termijn;
3. vereist het signaal onmiddellijke actie van ondersteuner(s) (= spoedoverleg met het bestuur).
4. Als geen onmiddellijke actie vereist is, wordt het signaal (ter behandeling) voorgelegd aan daarvoor geschikte (overleg)organen, zoals:
Het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente, al dan niet via:
a. de wijkcoördinator c.q. het wijk-kernteam;
b. het dagelijks fysiek en sociaal beheer;
c. de deelgemeentelijke veiligheidscoördinator c.q. het pandenoverleg ‘lijn 2’;
d. woningcorporaties;
e. de S.B.R. en zonodig, via deze, de gemeentelijke ‘driehoek’;
f. pers en/of andere media;
g. elk ander orgaan of andere organen dat/die naar de mening van het bestuur hiervoor in aanmerking komt/komen.
Het bestuur acht zich verplicht zichzelf te oriënteren over alles wat de wijk Oud-Charlois aangaat en zonodig actie daarop te ondernemen als hiervoor in punt 4 a t/m b beschreven.

Nieuwe wijkbewoners

De WOC verleent haar medewerking bij introducties van ‘nieuwe’ wijkbewoners in de buurt.
Voorzover nodig assisteert de WOC bij de inburgering van nieuwe wijkbewoners van an-dere dan Nederlandse afkomst, middels:
- ontmoetingen in de Buurtwinkel, in het kader van lesprogramma’s inburgeren;
- taalstages van de ROC’s Albeda en Zadkine;
- informatieverstrekking vanuit de Buurtwinkel, eventueel met doorverwijzing naar de Felicitatiedienst.

Overleg

Sloop tot Nieuwbouw. De WOC bezag in 2004 met zorg het veelvuldig jarenlang braak liggen van bouwterreinen. Zij werd minder dan door haar gewenst, betrokken bij beslissingen tot de sloop van panden en nieuwbouw op de plaats daarvan.
Het is haar streven om meer overleg en inspraak te krijgen met betrekking tot het sloop-programma, de leegstand en tijdelijke invulling van panden, het bouwprogramma en het tijd-stip van nieuwbouw. Zij ontving de toezegging dat er medio 2005 op 2 slooplocaties nieuw-bouw van start zal gaan
De WOC wil het jarenlang braak liggen van terreinen blijven tegengaan, tenzij grondige redenen daarvoor worden aangevoerd. Met wijkbewoners ondervindt de WOC dat jarenlang braakliggende terreinen door de omwonenden worden ervaren als een vorm van onverschil-ligheid van de autoriteiten met betrekking tot hun leefomgeving en kan leiden tot verlies van interesse daarvoor van de bewoners, met alle consequenties waar het gaat om schoon, heel en (het gevoel van) veilig. Veelal worden dergelijke terreinen, al dan niet omheind, gebruikt voor het illegaal dumpen van vuilnis.
Nieuwbouwprojecten. Voorzover in haar vermogen ligt, volgt de WOC het proces van braak liggen van sloop- en bouwterreinen, probeert zij de bouw te bespoedigen en ten minste op de hoogte te blijven van de voortgang van het proces.
De WOC streeft naar een duidelijke inbreng van haar kant bij het bepalen van de invulling van de projecten voor wat betreft de aard van de woningen zowel als eventuele winkelruimten en tracht daartoe contact te onderhouden met betrokken bestuurders en ambtenaren.
De WOC heeft inbreng bij het formeren van kernteams en andere belangengroepen bij projecten van herstructurering, renovatie en nieuwbouw als die eenmaal zijn vastgesteld.
Woonleefbaarheid. Overlegorganen van bewoners met representanten van Deelgemeente en Politie, zoals de groep ‘Lijn 2’, worden door de WOC ondersteund en bijgewoond. Ook bui-ten dergelijke vergaderingen informeert de WOC de betreffende instanties over haar ter ken-nis gebrachte vormen van overbewoning, illegale bewoning, illegale pensions, regelmatige samenscholingen van als bedreigend ervaren groepen, drugspanden etc.
De WOC streeft ernaar dat het sociale aspect van het overleg Dagelijks Fysiek en Sociaal Beheer, meer nadruk krijgt dan tot dusver is ervaren.
Kernteam. Als eerder gemeld, neemt de WOC deel aan vergaderingen van het Kernteam voor de wijk Oud-Charlois. Waar dit overleg in oorsprong is opgezet ter bespreking van de voort-gang van de in de Wijkvisie vastgelegde projecten, doet het mede dienst als platform waarin lopende problemen eveneens aan bod komen, zoals nieuwe (deel)projecten. Voorbeelden: rivierparken, jeugdwerk en veiligheid in algemene zin.

Jeugdwerk

Anno 2005 is er (veel) te weinig structureel jeugdwerk in de wijk Oud-Charlois. De WOC vindt het aandeel van bijna 25% jongeren (jeugdigen) van het totale bewonerstal van de wijk, voldoende reden om daar extra zorg aan te besteden.
De WOC acht de beschikbare voorzieningen voor de jeugd onvoldoende en streeft ernaar om hierin verbetering te brengen, onder meer door voor jeugdwerk extra aandacht te vragen in het voor de wijk met medewerking van bewoners, opgestelde Wijkveiligheidsactieprogram-ma.
Noodgedwongen beperkt de WOC zich tot nu toe tot het verlenen van noodhulp aan zich positief opstellende groepen jongeren. Ook treedt zij op als kasbeheerder voor een van de groepen. Zij voelt dit toch als onvoldoende.
In 2004 is het jeugdwerk in de wijk op achterstand gezet door eenzijdig optreden van in-stanties in wijziging in het gebruik van het buurthuis en daardoor afsluiting daarvan als ac-commodatie voor jongerengroepen.
Via de ondersteuning is deelgenomen aan een werkgroep jeugd & criminaliteit.

(nog) Onvervulde wensen

Deelgemeente. Het valt de WOC op dat er een tendens lijkt te ontstaan dat de WOC over de wijk betreffende en soms ingrijpende maatregelen, niet vooraf door de Deelgemeente (en an-deren) wordt geïnformeerd. De WOC lijkt niet als gesprekspartner te worden beschouwd. Hierdoor dreigt de relatie van de WOC tot de Deelgemeente van een coöperatieve naar een vijandige te ontaarden.
De WOC hoopt de Deelgemeente van het nut van (het herstel van) vooroverleg te kunnen overtuigen.
Intussen blijft de WOC de Deelgemeente gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

Bestuursvergaderingen
De data van de bestuursvergaderingen
Jaarverslagen

Hier zult u altijd zodra deze beschikbaar zijn de jaarverslagen kunnen vinden. Klik op de het jaarverslag dat u wil bekijken om deze te openen:
- Jaarverslag 2004

Werkplan
Het werkplan voor 2005 is voor u ook als download beschikbaar. Klik HIER om deze te downloaden.
Buurtkrant

De buurtkranten zijn hier na te lezen. Klik op de namen van de uitgaven hieronder om de buurtkrant te openen. Let op. De buurtkrant is in PDF formaat. Om dit te kunnen openen moet je een PDF reader geïnstalleerd hebben. Klik HIER om deze te downloaden:
- Buurtkrant jaargang 39 nr 6 - December 2013
- Buurtkrant jaargang 39 nr 5 - Oktober 2013
- Buurtkrant jaargang 39 nr 4 - Augustus 2013
- Buurtkrant jaargang 39 nr 3 - Juni 2013
- Buurtkrant jaargang 39 nr 2 - April 2013
- Buurtkrant jaargang 39 nr 1 - Februari 2013
- Buurtkrant jaargang 38 nr 6 - December 2012
- Buurtkrant jaargang 38 nr 5 - Oktober 2012
- Buurtkrant jaargang 38 nr 4 - Augustus 2012
- Buurtkrant jaargang 38 nr 3 - Juni 2012
- Buurtkrant jaargang 38 nr 2 - April 2012
- Buurtkrant jaargang 38 nr 1 - Februari 2012
- Buurtkrant jaargang 37 nr 6 - December 2011
- Buurtkrant jaargang 37 nr 5 - Oktober 2011
- Buurtkrant jaargang 37 nr 4 - Augustus 2011
- Buurtkrant jaargang 37 nr 3 - Juni 2011
- Buurtkrant jaargang 37 nr 2 - April 2011
- Buurtkrant jaargang 37 nr 1 - Februari 2011
- Buurtkrant jaargang 36 nr 6 - December 2010
- Buurtkrant jaargang 36 nr 5 - Oktober 2010
- Buurtkrant jaargang 36 nr 4 - Augustus 2010
- Buurtkrant jaargang 36 nr 3 - Juni 2010
- Buurtkrant jaargang 36 nr 2 - April 2010
- Buurtkrant jaargang 36 nr 1 - Februari 2010
- Buurtkrant jaargang 35 nr 6 - December 2009
- Buurtkrant jaargang 35 nr 5 - Oktober 2009
- Buurtkrant jaargang 35 nr 4 - September 2009
- Buurtkrant jaargang 35 nr 3 - Juni 2009
- Buurtkrant jaargang 35 nr 2 - April 2009
- Buurtkrant jaargang 35 nr 1 - Februari 2009

Wijkgebouw
Een beschrijvende tekst over wat er allemaal plaatsvindt in het wijkgebouw.
Wijkcompas
Kijk voor het wijkcompas in de meest recente uitgave van de Buurtkrant. Deze kunt u hier vinden.